logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
  7 ตุลาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือน กันยายน 2559
  29 กันยายน 2559
 • รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559
  29 กันยายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม 2559
  26 สิงหาคม 2559
 • รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 12559 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
  26 สิงหาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
  25 กรกฎาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2559
  30 มิถุนายน 2559
 • คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 3800/2559 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559
  2 มิถุนายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
  2 มิถุนายน 2559