logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ภารกิจ/พันธกิจ

ภารกิจ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาให้ใช้ จัดหาประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และ ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
 2. กำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิละนิติกรรม พ.ศ. 2535
 3. เป็นตัวแทนรับจอง จำหน่าย จ่าย และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกให้เป็นไปตามที่กรมธนารักษ์สั่งการตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.  2501

ภารกิจโดยแยกตามลักษณะงาน

 1. งานด้านการบริหารที่ราชพัสดุ ดำเนินการปกครองดูแล  บำรุงรักษา จัดให้ใช้ประโยชน์ และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ
 2. งานด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการกำหนดราคาประเมินและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
 3. งานด้านเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก เป็นตัวแทนดำเนินการรับจอง จำหน่าย จ่าย แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกในโอกาสสำคัญต่าง ๆ

ภารกิจตามส่วน/ฝ่าย

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

 • ด้านการใช้ประโยชน์ในราชการ

          อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดิน และหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ  อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ ความคุมและบริหารจัดการการสร้างและการใช้ศูนย์ราชการศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญาระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ  การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตาม  สัญญาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 • ด้านการพัฒนาและการจัดประโยชน์

          การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณาผลประมูล การจัดทำสัญญาเช่า การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การรับมอบอาคาร การดำเนินงานคดีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการบุกรุก โต้แย้งกรรมสิทธิ์และดำเนินการต่าง ๆ ด้านที่ราชพัสดุ การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา การใช้สิทธิตามสัญญาการบอกเลิกสัญญา การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าและการจัดหาประโยชน์ ปฎิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย มอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติงานและเร่งรัดติดตามงาน ตลอดจนการประเมินผลงานปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนจัดการฐานข้อมูล

 • ด้านทะเบียนและหลักฐาน

          จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย เก็บรักษา และจัดทำบัญชีคุมสำเนา สำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ อณุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอนหรือค่าเวนคืน หรือกฎหมายอื่น การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจากการจัดให้เช่า ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • ด้านสำรวจและส่งเสริมการวัด

          การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่นการกำหนดดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพการ การใช้ประโยชน์ การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง คูเมืองในภาคสนาม จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่น ๆตามประมวลกฎหมายที่ดิน รวบรวมเก็บรักษาตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับทีดิน พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การสำรวจที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2538 จัดเก็บหลักฐานการสำรวจ และแผนที่ราชพัสดุ จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ให้การสนับสนุนคำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่

 • ด้านการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ

          ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลก เปลี่ยน ให้ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเล และลักษณะที่ราชพัสดุ ให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ ดำเนินการเกี่ยวกับการ แก้ไขปัญหาการบุกรุกและโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

          ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาของอสังหาริมทรัพย์ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

          ดำเนินการด้านการเงินและบัญชีและงบประมาณ จัดทำคำข้อตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี จัดทำทะเบียนรายตัวผู้เช่า ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้ เร่งรัด ติดตาม ทวงถามเงินค้างชำระต่าง ๆ ทุกประเภท ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี ดำเนินการจัดเก็บรายได้จากที่ราชพัสดุ เงินประกันการเช่า และค่าภาษีต่าง ๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกัน สัญญาเช่า เงินค้างชำระ และภาษีต่าง ๆ ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และยานพาหนะ ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ ดำเนินการด้านบุคคลากรของสำนักงาน ดำเนินการเกี่ยวกับสารสนเทศ ดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่าย/จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก ปฏิบัติงานที่มิใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

พันธกิจ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง

 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมจะนำไปใช้ประโยชน์ อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดิน และ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
 3. ประเมินราคาที่ดินและอาคารให้คลอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด และเป็นมาตรฐานสากล
 4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานด้านเหรียญกษาปณ์ให้เป็นที่รู้จัก

          สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ยึดเอาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการยบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวบรรลุประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ คือ

 1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
 5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 7. มีการประเมินผลการปฎิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ
21 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 2099 ครั้ง