logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบการประเมินสมรรถนะในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และวัน เวลา สถานที่สอบ
  3 กรกฎาคม 2567
 • ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
  14 มิถุนายน 2567
 • ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโญชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
  8 ธันวาคม 2566
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบการประเมินสมรรถนะในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และวัน เวลา สถานที่สอบ
  22 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
  13 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
  12 มิถุนายน 2566
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบการประเมินสมรรถนะในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และวัน เวลา สถานที่สอบ
  24 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  15 พฤษภาคม 2566
 • เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
  31 ตุลาคม 2565
 • เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบการประเมินสมรรถนะในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ
  12 ตุลาคม 2565
 • เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
  3 ตุลาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดระยองเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์และตำแหน่งพนักงานสำรวจ
  25 สิงหาคม 2565
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบการประเมินสมรรถนะในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนและการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และวัน เวลาสถานที่สอบ
  8 สิงหาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
  18 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  25 เมษายน 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบการประเมินสมรรถในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 1
  28 มีนาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  17 มีนาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  9 ตุลาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  19 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวและการขึ้นบัญชี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
  26 มีนาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  24 มีนาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  27 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวและการขึ้นบัญชี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
  20 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
  11 กุมภาพันธ์ 2563
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  21 มกราคม 2563
 • เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวและการขึ้นบัญชีตำแหน่งนายช่าวงสำรวจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
  1 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา และสถานทีในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
  17 เมษายน 2562
 • ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  20 มีนาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดระยองประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วราวและการขึ้นบัญชี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
  26 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดระยองเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
  13 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดระยองเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลบูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  28 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
  25 กันยายน 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา และสถานทีในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
  6 กันยายน 2560
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  8 สิงหาคม 2560
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  24 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนายช่างสำรวจ
  17 พฤศจิกายน 2557
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
  8 ตุลาคม 2557