logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักงานักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
  30 พฤศจิกายน 2564
 • การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
  11 มกราคม 2564
 • ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
  20 พฤษภาคม 2563