logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

   ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

   

   นางเอื้องทิพย์  จงพัฒนะสินสุข

  ดำรงตำแหน่ง ปัจจุบัน

 

                                    3                     2  

                   นางอารี งามศิริอุดม                              นายสมจิตร์  ทองบริสุทธิ์                              นายอังกูร  บัวศรี

             ดำรงตำแหน่ง ต.ค.62 - ต.ค.63                   ดำรงตำแหน่ง มิ.ย.62 - ต.ค. 62                  ดำรงตำแหน่ง พ.ย.60 - มิ.ย.62
 
            5                                                                                 
               นายบุญเลิศ  วิริยาวุทธ                          นายนพดล  อิศรางกูร ณ อยุธยา                     นายเกษม  สุขแสนไกรศร
          ดำรงตำแหน่ง ต.ค. 59 - พ.ย.60                     ดำรงตำแหน่ง มิ.ย.57 - ต.ค.59                ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 - พ.ศ.2557

 

                                                                                         
 
                นางปราณี จุณณะปิยะ                                 นางปรานี  นันทิทรรภ                            นางนงลักษณ์  ขวัญแก้ว
       ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551 - พ.ศ.2555                ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2546 - พ.ศ.2551            ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2544 - พ.ศ.2546
15 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 3041 ครั้ง