logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ประกาศร่าง TOR

  • ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    26 ตุลาคม 2565