logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์

          มุ่งมั่น เสริมสร้าง สนับสนุน ควบคุม ดูแล การบริหารทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบที่ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม

21 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 622 ครั้ง